Tervetuloa Limingan tuulivoimasivulle

Tämän sivun tarkoitus on jakaa tietoa Limingan kunnan alueen tuulivoimahankkeista kunnan asukkaille, kannustaa asukkaita keskustelemaan aiheesta ja kantamaan huolta asuinympäristönsä viihtyisyydestä ja turvallisuudesta sekä olemaan yhteydessä kunnan päättäjiin ja viranhaltijoihin asuinympäristöönsä liittyvistä huolista.

Suomi ja erityisesti Pohjois-Pohjanmaan länsiosat ovat tuulivoimayhtiöille houkuttelevaa seutua. Meren äärellä lakeuksilla on suotuisat tuuliolosuhteet. Keski-Eurooppaan verrattuna Suomi on erittäin harvaan asuttu maa. Suomessa tuulivoiman luvittaminen ja rakentaminen on myös nopeampaa ja helpompaa, johtuen muun muassa vähäisemmästä sääntelystä ja vastustuksen puuttumisesta.

Hirvinevalle 8-tien varteen noin 10 km Limingasta Raaheen päin valmistui vuonna 2020 neljän tuulivoimalan tuulivoimapuisto, jonka omistaa Winda Power Oy. Tuulivoimalat ovat nimellisteholtaan 4,8 MW, kolmen voimalan pyyhkäisykorkeus on 230 metriä ja yhden 220 metriä. Etäisyys lähimpiin käytössä oleviin asuinrakennuksiin Hirvinevan kylälle on noin kolme kilometriä.

Myrsky Energia Oy suunnittelee Limingan ja Muhoksen alueelle Jaurannevalle 14 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa. Nimellisteholtaan 5-7 MW voimaloiden pyyhkäisykorkeus olisi 250-300 metriä. Jaurannevalta on matkaa lähimpään Limingan kunnan asutuskeskittymään Ala-Temmekselle noin 30 kilometriä. Muhoksen ja Tyrnävän kuntien puolella asutus on huomattavan paljon lähempänä. Myrsky Energia Oy:n esityksestä Limingan kunnanhallitus on kokouksessaan 15.3.3021 päättänyt aloittaa Jaurannevan tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen.

Nyt erityistä huolta aiheuttaa Megatuuli Oy:n Lautuannevalle eli Erilänperäntien ja Kiiskilänkyläntien väliselle alueelle suunnittelema 7-10 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Voimaloiden suunniteltu nimellisteho on 5,6 MW ja pyyhkäisykorkeus jopa 300 metriä. Korkeudeltaan ja teholtaan nämä olisivat koko maailman mittakaavassa harvinaisen suuria ja kuitenkin ne sijoittuisi poikkeksellisen lähelle tiivistä asutusta. Etäisyys Erilänperäntien ja Kiiskilänkyläntien taloihin olisi lähimmillään vain 1-2 kilometriä ja Limingan kirkonkylän asemakaavan reunalle Ojanperänkankaalle vain noin 4 kilometriä.

Erityisen korkeiden ja teholtaan suurten tuulivoimaloiden sijoittuminen asutuksen lähelle on herättänyt suurta huolta muun muassa melusta, terveyshaitoista, lintujen muuttoreittien häiriintymisestä, kiinteistöjen arvonlaskusta ja ylipäätään Limingan vetovoiman tuhoamista. Tämän kokoluokan voimaloiden terveysvaikutuksista ei ole olemassa vielä tutkimustietoa, vaan suurimmassa osassa tutkimuksia voimaloiden tehot ovat olleet 0,5-3 MW.

Megatuuli Oy on tehnyt vuokrasopimuksia alueen maanomistajien kanssa. Alueen laajuus on noin 1600 hehtaaria ja maanomistajia on noin sata, maanomistajina myös Limingan kunta ja Limingan seurakunta. Mikäli Megatuuli Oy tekee kunnalle aloitteen alueen kaavoittamisesta, nykyinen kunnanhallitus voi päättää kaavoituksen aloittamisesta tai hylätä aloitteen.

Nyt on ensisijaisen tärkeää viestiä kunnanhallitukselle, että Lautuannevan tuulivoimapuisto ei ole Limingan kunnan eikä sen asukkaiden etujen mukainen ja hankkeen valmistelu tulee keskeyttää. Kaavoitusprosessia ei tule käynnistää kyseiselle alueelle, koska se sijaitsee liian lähellä asutusta.

Lisäksi Limingassa tulee käydä keskustelua, sopiiko tuulivoima ylipäätään kunnan strategiaan ja visioon. Voisiko Limingan kunnan yksi vetovoimatekijä olla lupaus, ettei uutta tuulivoimaa rakenneta? Mikäli tuulivoimarakentamisesta ei luovuta täysin, tulee kuitenkin pelisäännöistä sopia selkeästi, jotta kuntalaiset voivat luottaa, ettei tällaiset hankkeet uhkaa asuinympäristöä ja sen viihtyisyyttä tulevaisuudessakaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi päätöstä kolmen kilometrin suojaetäisyydestä vakituisessa tai vapaa-ajan käytössä olevaan asuntoon.

Lautuannevan tuulivoimakaavan, mikäli sellaisen valmistelu päätetään kaikesta huolimatta käynnistää, hyväksyy aikanaan kesäkuussa valittava uusi kunnanvaltuusto. Myös linjaukset Limingan kunnan suhtautumisesta tuulivoimaan tulevaisuudessa ja päätös suojaetäisyydestä on tulevan valtuuston asia. Tälle sivustolle kootaan 2021 kunnallisvaaleissa ehdolla olevien henkilöiden mielipiteitä tuulivoimarakentamisesta, jotta liminkalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa Limingan kunnan tuulivoimapolitiikkaan tulevaisuudessa.

Tuulivoima

Löydät sivuiltamme kattavaa tietoa tuulivoimasta. Todennäköisiä haittoja ovat esim. seuraavat:

 • maiseman pilaantuminen
 • meluhaitta
 • infraäänen vaikutus terveyteen
 • metsähakkuut
 • vilkkuvat valot
 • asuntojen arvon alentuminen
 • kaavoitusongelmat
 • eläinten pesimisen ja muuttoreittien hankaloituminen

Todenäköisiä hyötyjä esim.

 • rakennusvaiheessa työpaikkoja
 • verotuloja kunnalle
 • vuokratuloja maanomistajille
Lue lisää tuulivoimasta

Vaikuta

Voit vaikuttaa Limingan kunnan tuulivoiman rakentamiseen nyt ja jatkossa esimerkiksi seuraavilla tavoilla

 • ota yhteyttä kunnan hallituksessa ja valtuustossa oleviin edustajiin
 • jaa tietoa sosiaalisessa mediassa tuulivoimasta
 • äänestä tulevissa kunnallisvaaleissa
Lue lisää vaikuttamisesta

Vaalit 2021

Kesällä 2021 pidettävissä kunnallisvaaleissa on erityisen tärkeää äänestää, koska seuraavan neljän vuoden aikana Limingan kunnassa tulee useita tuulivoimahankkeita vireille. Äänestämällä voit vaikuttaa siihen, että kunnanvaltuustoon valitaan jäseniä, jotka suhtautuvat kriittisesti kunnan nykyiseen tuulivoimapolitiikkaan, missä tuulivoimaloita ollaan rakentamassa alle 2km päähän ihmisasutuksesta ja matkailuyritystoiminnasta. Esittelemme sivuillamme puolueita ja ehdokkaita, jotka edustavat kriittistä näkökantaa tuulivoimaan.

Lue lisää 2021 vaaleista